IoAiutoBra 1 zbaviť

 

 

-------> Hodnotenie vzdelávacieho roku 2020 / 2021 <-------

 

 

Identifikačné číslo umiestnené na ochranu dôvernosti osobných údajov detí bolo oznámené štruktúrou v čase podania žiadosti.

Rebríčky sú formulované podľa nasledujúceho poradia:

- Tí, ktorí po predložení osvedčení vydaných miestnymi sociálnymi a zdravotnými službami preukážu existenciu vážnych lekársko-psychologických problémov dieťaťa alebo / a jednotky rodinného spolunažívania. Problémy ekonomického a sociálneho charakteru dokumentované aj prostredníctvom samocertifikácií budú predmetom overenia príslušnými orgánmi mestskej správy;
- deti s jedným alebo viacerými súrodencami, ktorí už navštevujú materskú školu;
- deti s jedným rodičom (slobodná matka alebo mladý otec, vdovec / a), ktorý skutočne žije sám s dieťaťom;
- Deti s oboma pracujúcimi rodičmi.

Za rovnakých konečných podmienok bude priorita prijatia udelená žiadosti o registráciu, ktorú obdrží magistrát a ktorá bude zaregistrovaná s nižším počtom. Žiadosti občanov, ktorí nebývajú v obci Bra, možno prijať za predpokladu, že žiadosti obyvateľov sú úplne uspokojené.

Časy dokončenia procedúry: poradie sa aktualizuje mesačne, v prípade dostupnosti miest sa aktualizácia vykonáva do 15 dní.