Powers: Rozpočet, financie a dane, kvestor, produktívne činnosti a hospodársky rozvoj, vzdelávanie, školské služby, škôlky a jedálne, výzvy na predkladanie návrhov a európske financovanie, strategické plánovanie, všeobecné a inštitucionálne záležitosti, zdravie, miestne sociálne služby

Starosta: Gianni Fogliato
Ročné odškodnenie za funkciu (hrubé €):
Náhrada cestovných výdavkov (brutto €):
Cestovné náklady predpokladané orgánom:

Vládne usmernenia 2019-2024