IoAiutoBra 1 zbaviť

Každé dva mesiace úrad Economate v rámci 10 dní od skončenia príslušného obdobia vypracuje včasné vyúčtovanie hospodárskych výdavkov uskutočnených počas dvojmesačnej lehoty.

Mesačne však úrad zostavuje výkaz ziskov a strát. Účtovníctvo prezentované v posledný deň referenčného mesiaca.

Legislatívne odkazy: legislatívny dekrét č. 77 / 1995 a mestská regulácia.