IoAiutoBra 1 zbaviť
Niektoré nariadenia:

Článok 927 občianskeho zákonníka: "Ten, kto nájde pohyblivý a je potrebné ho vrátiť majiteľovi, ak to neviete, je nutné odovzdať bezodkladne primátora mieste, kde ho našiel, čo znamená okolnosti objavu.".

čl. 928 CC: „Starosta oznamuje doručenie zverejnením na pretoriánskej výveske obce, ktoré sa má uskutočniť dve po sebe nasledujúce nedele a zakaždým sa zverejní tri dni.“

čl. 929 CC: „Po roku od posledného dňa zverejnenia bez toho, aby sa majiteľ objavil, patrí vec alebo jej cena, ak to okolnosti vyžadovali jej predaj, tomu, kto ju našiel. Takže vlastník ako nálezca, ktorý vezme vec späť alebo dostane cenu, musí zaplatiť vzniknuté náklady. ““

Pre objekty nachádzajúce sa na území Braid, musíte kontaktovať Bravo Office Bravo, cez Barbacana 6, v druhom poschodí.

Lehota na dokončenie: 60 dní od dátumu uplynutia lehoty na vklad stanovenej zákonom (1 rok).