IoAiutoBra 1 zbaviť

Obec Bra v súlade so zásadami ustanovenými v európskom nariadení č. 679/2016 (ďalej tiež „GDPR“) a legislatívnym dekrétom z 30. júna 2003, č. 196 „Kódex týkajúci sa ochrany osobných údajov“ ponúka používateľom možnosť komunikovať s ich portálom za účelom konzultácie alebo použitia súvisiacich služieb, prístupných prostredníctvom adresy www.comune.bra.cn.it zodpovedajúcej domovskej stránke oficiálna stránka mesta Bra.

Táto stránka okrem popisu spôsobu spravovania stránky podľa čl. Účelom článku 13 vyššie uvedeného „Kódexu“ je informovať používateľov, ktorí sa pripájajú na portál magistrátu mesta Bra, tiež o spracovaní osobných údajov a relatívnych zárukách uznaných zákonom. Tieto informácie sú poskytované výhradne pre webovú stránku mesta Bra a nie pre iné webové stránky, na ktoré môže užívateľ nahliadnuť pomocou odkazov.

 

Účel liečby
Osobné údaje budú spracúvané v súvislosti so službami, ktoré ponúka obec Bra prostredníctvom svojho portálu, výlučne na účely, ktoré spadajú do inštitucionálnych úloh správy, alebo na základe povinností vyžadovaných zákonom alebo iným právnym predpisom. V rámci týchto účelov sa spracovanie týka aj údajov týkajúcich sa registrácií / registrácií na portáli potrebných na riadenie vzťahov s obcou Bra, ako aj na umožnenie efektívnej inštitucionálnej komunikácie a na splnenie akýchkoľvek právnych, regulačných alebo zmluvné.


Miesto a spôsoby liečby
Ošetrenia spojené s webovými službami webu sa uskutočňujú v sídle obce Bra a prebiehajú po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie cieľov, tiež pomocou automatizovaných nástrojov, pri dodržaní bezpečnostných opatrení zameraných na zabránenie strate údajov. , nezákonné alebo nesprávne použitie a neoprávnený prístup.
Údaje sa spracúvajú v súlade so zásadami správnosti, zákonnosti, transparentnosti, relevancie a neprekračovania, pokiaľ ide o účely zhromažďovania a následného spracovania.

Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadení a iných platných právnych predpisov a môže sa uskutočňovať s pomocou alebo bez pomoci elektronických a v každom prípade automatizovaných prostriedkov a bude zahŕňať všetky operácie potrebné na príslušné spracovanie stanovené v čl. 4 spolu. 1 n. 2) nariadenia („spracovanie“ je definovaná ako akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa uskutočňujú s pomocou automatizovaných procesov alebo bez nich a ktoré sa uplatňujú na osobné údaje alebo súbor osobných údajov, ako napríklad zhromažďovanie, registrácia, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobenie alebo úprava, extrakcia, konzultácia, použitie, komunikácia prenosom, šírenie alebo iná forma sprístupnenia, porovnanie, vzájomné prepojenie, obmedzenie, zrušenie alebo zničenie).
Ošetrenie vykonávajú výhradne subjekty oprávnené na liečenie podľa čl. 29 GDPR pôsobiace v rámci Obce Bra a / alebo tretími stranami, ktoré môže Obce Bra použiť na ukladanie, správu a prenos údajov, menovaných ako spracovatelia údajov podľa čl. 28 GDPR Prevádzkovateľom.
Spracovanie údajov sa uskutočňuje s logikou organizácie a spracovania osobných údajov, ktoré sa tiež týkajú protokolov pochádzajúcich z prístupu a používania služieb sprístupňovaných prostredníctvom webu, použitých produktov / služieb súvisiacich s vyššie uvedenými účelmi a v každom prípade s cieľom zaručiť bezpečnosť a dôvernosť údajov. Prevádzkovateľ pripravil všetky minimálne bezpečnostné opatrenia IT potrebné na minimalizáciu rizika narušenia súkromia používateľov tretími stranami, neustále aktualizované a kedykoľvek to bude potrebné.

Pokiaľ ide o aspekty ochrany osobných údajov, používateľ je vyzvaný, v súlade s čl. 33 GDPR hlásiť Mestu Bra všetky okolnosti alebo udalosti, z ktorých by mohlo vzniknúť „porušenie osobných údajov (Údaje porušenie) „S cieľom umožniť okamžité vyhodnotenie a prijatie akýchkoľvek opatrení zameraných na boj proti tejto udalosti zaslaním oznámenia na adresu comunebra@postecert.it. Opatrenia prijaté obcou Bra neoslobodzujú zákazníka od povinnosti venovať potrebnú pozornosť použitiu hesla / PINu, ktoré je primerane zložité, ak je to potrebné, ktoré bude musieť pravidelne aktualizovať, najmä ak je dotknuté, že boli porušené / známe tretími stranami, ako aj starostlivo ho uschovajte a urobte neprístupným pre tretie strany, aby sa zabránilo nesprávnemu a neoprávnenému použitiu.

 

Retenčné obdobie
Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo na splnenie určitej zákonnej povinnosti: sú pozorované Osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo strate dát, nezákonného alebo nesprávneho používania a neoprávneným prístupom ,

 

Typ a charakter spracovaných údajov

Navigačné údaje
Prístup na lokalitu zahŕňa registráciu údajov, ktoré sa používajú iba na účely získania štatistických informácií alebo na zabezpečenie správnej prevádzky. Medzi zhromaždených údajov zahŕňa IP adresy domény a / alebo názvy počítačov používaných užívateľa pripájajúce sa k miestu, URI (Uniform Resource Identifier) ​​požadovaných zdrojov, čas žiadosti, použije sa metóda predloženie požiadavke na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede danej serverom (úspešné, chyba, atď) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a prostredie počítača.
Tieto údaje sa nezhromažďujú na účely ich spojenia s identifikovanými subjektmi, avšak svojou povahou môžu umožniť identifikáciu používateľov prostredníctvom spracovania a asociácie s údajmi tretích strán, najmä keď je potrebné určiť zodpovednosť v prípade hypotetických počítačových zločinov proti stránke. Údaje použité výlučne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na vykonanie analýzy a porovnávacieho štatistického spracovania, v každom prípade po dobu nepresahujúcu 12 mesiacov.

 

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom
Voliteľné, explicitné a dobrovoľné zasielanie e-mailov na adresy uvedené v rôznych prístupových kanáloch k webu a zostavovanie formátov (masiek) vedie k následnému získaniu adresy odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek ďalších údajov osobné údaje obsiahnuté v správe. Konkrétne súhrnné informácie budú hlásené alebo zobrazené na stránkach webu pripravených pre konkrétne služby na požiadanie.

 

Povinnosť alebo právo na poskytnutie údajov

Okrem toho, čo je uvedené pre navigačné údaje, môže užívateľ slobodne poskytnúť osobné údaje obsiahnuté vo formulároch žiadosti alebo uvedené v kontaktoch s obcou Bra, aby si vyžiadal zaslanie správ alebo akejkoľvek dokumentácie. Ak neposkytnete údaje (napr. Osobné údaje, e-mailová adresa, telefónne číslo) potrebné na poskytnutie služby, môže to znemožniť získanie požadovaných údajov.

 

Majiteľ a zodpovedný za liečbu
Prevádzkovateľom osobných údajov uskutočňovaných prostredníctvom webovej stránky je obec Bra so sídlom Bra na námestí Piazza Caduti per la liberty, 14.

Vymenovanie úradníka pre ochranu údajov (DPO)

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (č. 679/16, tzv. „GDPR“), prevádzkovateľ určil úradníka pre ochranu údajov (tzv. „DPO“) v osobeIng. Maurizio Pastore


Kontaktné údaje

Poštová adresa: c / o Liguria Digitale, cez Melen 77 - 16152 Janov
telefón: + 39 01065451
E-mailinfo@liguriadigitale.itprotocol@pec.liguriadigitale.it        

 

Práva dotknutej strany

Kedykoľvek majitelia spracovaných údajov môžu vykonávať podľa článkov od 15 po 22 nariadenia EÚ č. 679 / 16, právo:

a) požiadať o potvrdenie existencie alebo neprijatia svojich osobných údajov;
b) získavať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje oznámené, a pokiaľ je to možné, lehote uchovávania;
c) získať opravu a vymazanie údajov;
d) získať obmedzenie liečby;
e) získavať prenosnosť údajov, to znamená prijímať ich od kontrolóra údajov v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a je čitateľný automatickým zariadením, a bez prekážok ich prenášať do iného kontrolóra údajov;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu kedykoľvek a tiež v prípade spracovania na účely priameho marketingu;
g) postaviť sa proti automatickému rozhodovaciemu procesu týkajúcemu sa jednotlivcov vrátane profilovania;
h) okrem práva na prenosnosť údajov požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom a o ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo namietanie proti ich spracúvaniu;
i) kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
j) podať sťažnosť dozornému orgánu.

Pokiaľ ide o ošetrenie uvedené v bode 4) účelu, zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas a uplatniť si právo namietať proti priamemu marketingu (v „tradičnej“ a „automatizovanej“ forme). Ak nie je uvedené inak, námietka sa bude odvolávať na tradičnú aj automatizovanú komunikáciu.

 

Ako uplatniť svoje práva - kontaktujte správcu údajov
Pokiaľ ide o výkon ich práv, ako aj o oboznámenie sa s aktualizovaným zoznamom osôb zodpovedných za spracúvanie osobných údajov, môže zainteresovaná strana zaslať svoje písomné žiadosti správcovi údajov, ktorého je možné kontaktovať na týchto adresách: Obec Bra - Piazza Fallen for freedom, 14 - 12042 Bra (CN) - Switchboard: (+39) 0172.438111 - PEC comunebra@postecert.it

 

Používanie webových stránok, vrátane tých, ktoré sú určené pre tablety a / alebo smartphony, používateľom znamená úplnú znalosť a prijatie obsahu a všetkých indikácií zahrnutých v tejto informačnej verzii. Obec Bra informuje, že tieto informácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia, a preto odporúča pravidelné čítanie.

 

Pravidlá cookie

 

Čo som ja?
Súbory cookie sú textové reťazce odosielané webovým serverom do internetového prehliadača používateľa (t. J. Programy používané na prezeranie webových stránok), ktoré automaticky ukladá tento server v počítači používateľa a automaticky sa odosielajú späť na server pri každom výskyte alebo neskôr. prístup na stránku. Takmer všetky webové prehľadávače sú nastavené na automatické prijímanie súborov cookie.
Webové stránky spravované spoločnosťou Bra Commune používajú alebo môžu používať v kombinácii aj tieto kategórie súborov cookie:

  1. "relácie", ktoré sú uložené v počítači používateľa na účely technických funkcií, na prenos identifikátorov relácie potrebných na zabezpečenie bezpečného a efektívneho prehliadania webových stránok; na koniec "relácie" (teda názov) sa odstránia a prehliadač sa zatvorí. Tento typ súboru cookie zabraňuje používaniu ďalších potenciálne škodlivých počítačových techník na ochranu súkromia pri prehliadaní používateľov.
  2. „trvalé“, ktoré zostávajú uložené na pevnom disku počítača až do ich vypršania alebo zrušenia používateľmi / návštevníkmi. Prostredníctvom trvalých súborov cookie sú návštevníci, ktorí vstúpia na web (alebo iní používatelia, ktorí používajú ten istý počítač), automaticky rozpoznaní pri každej návšteve. Trvalé cookies vyhovujú mnohým funkciám v záujme surferov (napríklad použitie jazyka navigácie). Trvalé súbory cookie však možno použiť aj na propagačné účely alebo dokonca na účely pochybnej zákonnosti. Návštevníci môžu nastaviť prehľadávač počítača tak, aby prijímal / odmietal všetky súbory cookie alebo zobrazoval varovanie vždy, keď je navrhnutý súbor cookie, aby bolo možné vyhodnotiť, či ich má alebo nemá prijať. Používateľ je však oprávnený zmeniť predvolenú konfiguráciu (predvolene) a deaktivovať súbory cookie (t. J. Natrvalo ich zablokovať) nastavením najvyššej úrovne ochrany.

Cookies môžu spravovať priamo vlastník a / alebo zodpovedný za webové stránky (Bra Commune) alebo "tretej strany", keď sú súbory cookie nastavené a spravované návštevníkmi, ktorí navštívia používatelia mimo lokality.

 

Ako sú odstránené?
Prevádzku a možnosti obmedzenia alebo blokovania súborov cookie je možné upraviť zmenou nastavení vášho prehľadávača. Môžete tiež navštíviť stránku v angličtine, www.aboutcookies.org pre informácie o tom, ako spravovať / mazať cookies podľa typu použitého prehliadača. Ak chcete vymazať cookies z internetového prehliadača vášho smartphonu / tabletu, musíte si prečítať užívateľskú príručku k zariadeniu.

 

Ktoré sa používajú?
Mestská časť Bra používa súbory „Analitycs“, ktoré sa používajú na zhromažďovanie a analýzu štatistických informácií o prístupoch / návštevách webových stránok. V niektorých prípadoch, spojených s ďalšími informáciami, ako sú napríklad poverenia zadané pre prístup do zakázaných oblastí (vaša e-mailová adresa a heslo), sa dajú použiť na profilovanie používateľa (osobné návyky, navštívené stránky, stiahnutý obsah, typy uskutočňovaných interakcií atď.). Spoločnosť Google Inc. napríklad zhromažďuje informácie zhromaždené súborom cookie na serveroch, ktoré sa môžu nachádzať v Spojených štátoch alebo za účelom získania súhrnných štatistických informácií užitočných na vyhodnotenie používania webových stránok a činností vykonávaných návštevníkom. v iných krajinách. Google si vyhradzuje právo preniesť informácie zhromaždené pomocou jeho cookies tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo kde tretia strana spracováva informácie v jej mene. Spoločnosť Google zaisťuje, že nepriraďuje adresu IP používateľa k žiadnym iným uchovávaným údajom, aby získala podrobnejší profil používateľa. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a ich použití nájdete priamo na webových stránkach príslušných operátorov.
Okrem toho mesto Bra používa cookies "tretí" typ "widgety" diely, grafické komponenty užívateľského rozhrania programu, jeho, ktorý je navrhnutý tak, aby uľahčila interakciu užívateľa s programom. Napríklad widgety sociálnych sietí cookie sú napríklad Facebook, Google+, Twitter. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a informácií o používaní nájdete priamo na stránkach príslušných vlastníkov.
Obec Bra môže tiež použiť program Adobe Flash Player na ponúkanie multimediálneho obsahu, takzvaných „súborov cookie Flash“ (alebo Local Share Objects). V prípade, že sa použije niektorý z týchto obsahov, služba Google Analytics uloží do počítača ďalšie údaje, prostredníctvom ktorých je vlastník schopný zistiť celkový počet otvorení určitého zvukového alebo video súboru, počet ľudia, ktorí ju používajú až do konca a koľko ľudí ju namiesto toho zatvoria pred koncom. Webová stránka spoločnosti Adobe poskytuje informácie o tom, ako odstrániť alebo zakázať súbory cookie Flash. Obmedzenie a / alebo vylúčenie používania tohto typu súborov Flash Flash môže mať vplyv na funkcie dostupné pre aplikácie založené na technológii Flash.